رشته های دانشگاه پیام نور واحد ترکمنچای - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بنیس - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اهر - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اسکو - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد هشترود - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد میانه - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مرند - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مراغه - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد شبستر - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد تبریز - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷